Dostawa

Oczyszczalnie, zbiorniki i inne towary wielkogabarytowe rozwozimy własnymi samochodami.

Czas dostawy nie jest stały.

Odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni, od dnia otrzymania towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować nas:

  • pisemnie: EKO-czas Zbigniew Halbiniak, ul. Letniskowa 1, 42-270 Michałów Rudnicki,
  • mailowo: firma@eko-czas.pl lub
  • telefonicznie: 601 778 998

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Zwrot zakupionych towarów realizowany jest na Państwa koszt.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat: Eko-czas Zbigniew Halbiniak, ul. Letniskowa 1, 42-270 Michałów Rudnicki, firma@eko-czas.pl

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ............................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): .................................................................

Adres konsumenta(-ów): ..............................................................................

..................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) niepotrzebne skreślić